Dienstag, 8. November 2016

Glückwunsch zum Jahrestag

Glückwunsch zum Jahrestag des Roten Oktober

lenin-rednerHerzliche Glückwünsche zum 99. Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution!

Liebe Genossen und Genossinnen! Liebe Freunde!
Herzliche Grüße zum 99. Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution!
Der rote Oktober das ist einer dieser Wendepunkte in der Geschichte der Welt, der letztlich das Beispiel für den Kampf und den Sieg des Proletariats über die kapitalistischen Henker und Unterdrücker geworden ist. Heute ist gewiß – je weiter wir uns von diesem Ereignis entfernen, desto mehr verlieren die alten Länder der bürgerlichen Demokratie ihre gesellschaftliche Berechtigung, und umso überzeugender strahlt das revolutionäre Licht des Oktobers.
Unsere Revolution hat den Menschen deutlich gezeigt, daß sie der Arbeiterklasse die Befreiung von der Unterdrückung bringt. Welche historischen Höhen könnten wir in der Arbeit und im Kampf, in Wissenschaft und Technik, in Kultur und Kunst erreichen, die dem Menschen dienen könnten, wenn doch der Staat alles tut, um sein Potential zu schmälern.
In den heutigen Zeiten der Krise des Weltkapitalismus klopfen die Erfahrungen des Sozialismus immer stärker an unsere Türen. Der von Wladimir Iljitsch Lenin vorgezeichnete Weg hat seine Bedeutung und Aktualität keineswegs verloren. Der Sozialismus ist die Zukunft für unser Land und für die Welt. Alle Völker werden das Recht auf die Befreiung der Arbeit, auf ein würdiges Leben und auf soziale Sicherheit wieder erlangen.
Im kommenden Jahr begehen wir den 100. Jahrestag unserer Revolution. Die kommunistische Partei des Polens erinnert hiermit an die Bedeutung des großen Oktobers auch für unsere Reihen in Polen. Als Kommunisten werden wir unsere Kräfte verstärken, und wir werden gemeinsam um Triumph der Ideale des Sozialismus, des Friedens und Freundschaft zwischen Völkern kämpfen.
Viel Gesundheit, Ausdauer und Erfolg in unserem weiteren Kampfes für den Sozialismus!
Serdeczne pozdrowienia w dniu 99 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej!
Towarzysze i Towarzyszki ! Drodzy Przyjaciele!
Serdeczne pozdrowienia w dniu 99 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej!
Czerwony Październik to jeden z tych przełomowych momentów w historii świata, który ostatecznie stał się przykładem walki i zwycięstwa proletariatu nad kapitalistycznym oprawcą i ciemiężycielem. Dziś jest to oczywiste – im dalej oddalamy się od tego wydarzenia, tym bardziej dawne kraje demokracji ludowej tracą swoje zdobycze społeczne, ale za to wydaje się bardziej przekonujące rewolucyjne światło Października.
Nasza rewolucja wyraźnie pokazała ludziom, co daje wyzwolenie od ucisku klasy robotniczej. Jakie historyczne szczyty możemy osiągnąć w pracy i walce, nauce i technice, kulturze i sztuce, które mogą dotrzeć do ludzi, gdy państwo robi wszystko, aby odkryć swój potencjał.
W dzisiejszych czasach kryzysu światowego kapitalizmu doświadczenia socjalizmu stale pukają do naszych drzwi. Ścieżka określona przez Włodzimierza Lenina, nie straciła swojego znaczenia i aktualności. Socjalizm jest przyszłością naszego kraju i świata. Wszystkie narody odzyskają prawo do wyzwolonej pracy, godnego życia i ochrony socjalnej.
W przyszłym roku, stulecie naszej rewolucji. Komunistyczna Partia Polski powinna przypomnieć znaczenie Wielkiego Października w naszych szeregach i w Polsce. Jako komuniści wzmocnimy nasze siły i wspólnie będziemy walczyć o triumf ideałów socjalizmu, pokoju i przyjaźni między narodami.
Dużo zdrowia, wytrwałości i powodzenia w dalszej walce o Socjalizm!

THIS ENTRY WAS POSTED IN ALLE KATEGORIENGESCHICHTE. BOOKMARK THE PERMALINK.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen